Програма „Научи се да плуваш“ – 27 май – 02 август 2019 г.

Програма „Научи се да плуваш“ – 27 май – 02 август 2019 г.

Програма „Научи се да плуваш“  е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ за реализиране на един от приоритетите в дейността на Министерството на младежта и спорта (ММС). Съобразена е с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г. Разработена е на основата на приемственост, в съответствие с утвърдените практики и традиции в организиране и провеждане на обучение по плуване на деца през последните години.
Интересът към плувния спорт се формира от неговите специфични особености, които оказват положителни оздравителни и хигиенни въздействия върху организма на подрастващите.
С изпълнение на Програмата се реализират възможностите, които дава обучението по плуване за предпазване и оказване на адекватна помощ при инциденти във водата, както и за ограничаване на смъртността сред децата вследствие на удавяне.
За успешното постигане на целите на Програмата се налага продължаване и активизиране на действията на държавните и местните власти и на спортните клубове за създаване на положително отношение на децата към двигателна активност и занимания с плуване.
С утвърждаването на настоящата Програма се очаква да бъдат увеличени броят на заниманията и включените деца в населените места, имащи условия за обучение по плуване и спортни специалисти с необходимата професионална квалификация.

ОСНОВНА ЦЕЛ 
Обучение по плуване на деца, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове.

Сдружение Левски е участник в програмата още от самото и стартиране. Изключение не прави и текущата 2019-та година, заниманията ще се провеждат по следния график:

Г Р А Ф И К

По програма „Научи се да плуваш”, съгласно договор на ММС № 36-00-332/08.04.2019 г.

             Срок на изпълнение 27 май – 02 август 2019 год.

ЧАС ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
10-11 ТОДОРОВ

МИЛАДИНОВА

ТОДОРОВ МИЛАДИНОВА ТОДОРОВ МИЛАДИНОВА
11-12 ТОДОРОВ

МИЛАДИНОВА

КРЪСТАНОВ

ТОДОРОВ МИЛАДИНОВА

КРЪСТАНОВ

ТОДОРОВ МИЛАДИНОВА

КРЪСТАНОВ

12-13  

КРЪСТАНОВ

КРЪСТАНОВ КРЪСТАНОВ

 

                             КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА: ОРЛИН ТОДОРОВ  – тел. 0899269706